KẸP GỖ màu

Kích thước 2.5cm, 3.5 cm,4.5cm ,7.2 cm

Bịch 100 cái