Chong chóng dây hoa

120,000

Dây 10 mét, 8 hoa

Đk hoa 28 cm